Pozew o rozwód z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

Pozew o rozwód z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

Kiedy już podejmiemy ostateczną decyzje o rozwodzie, należy sobie uświadomić, że podstawą sukcesu jest dobrze przygotowany pozew rozwodowy. Jest to ważne także wtedy, gdy decydujemy się na rozwód za porozumieniem stron. Dlaczego? Dlatego, że nasz współmałżonek po jego otrzymaniu może zażądać ustalenia winy. Wypadamy więc mało wiarygodnie, gdy nagle (dla ataku lub obrony) musimy zmienić nie tylko strategię ale także nasze twierdzenia. Treść pozwu o rozwód musi być dobrze przemyślana. Warto także rozważyć zabezpieczenie swych roszczeń.

 

Zabezpieczenie powództwa

W pozwie o rozwód równie ważne jest właściwe zabezpieczenie powództwa. Dotyczy to przede wszystkim tych spraw, w których będzie ustalana wina i można przypuszczać, że sprawa nie zakończy się na pierwszej rozprawie. Wniosek o zabezpieczenie powództwa najlepiej jest zgłosić już w pozwie o rozwód. Jednak złożenie wniosku o zabezpieczenie powództwa możliwe jest także na późniejszym etapie postępowania.

Zabezpieczenie powództwa to tymczasowe rozstrzygnięcie Sądu regulujące sytuację prawną rodziny w trakcie trwania sprawy o rozwód. W ten sposób można zabezpieczyć roszczenia majątkowe i niemajątkowe, w szczególności miejsce pobytu małoletnich dzieci, kontakty z dziećmi oraz alimenty na małoletnie dzieci oraz na małżonka.

 

Przesłanki zabezpieczenia powództwa

Zgodnie z art. 730 §1 kodeksu postępowania cywilnego (kpc) w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Udzielenie zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Jeżeli przedmiotem zabezpieczenie nie jest roszczenie pieniężne sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni. W szczególności sąd może uregulować sposób roztoczenia pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów z dziećmi (art. 755 kpc). W zakresie alimentów zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej (art. 753 §1 kpc).

Celem zabezpieczenia jest zapewnienie uprawnionemu należytej ochrony prawnej, a obowiązanego nie obciążanie ponad potrzebę. Co do zasady, zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia.

 

Zabezpieczenie kontaktów z zagrożeniem nakazaniem zapłaty

Warto wiedzieć, że uwzględniając wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem, sąd na wniosek uprawnionego może w postanowieniu o udzielenia zabezpieczenia zagrozić zobowiązanemu nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego na wypadek naruszenia obowiązków określonych w tym postanowieniu. Zagrożenie zapłatą jest kolejnym naszym zabezpieczeniem, aby kontakty były należycie realizowane.

 

Kwestie formalne zabezpieczenia powództwa

Wniosek o zabezpieczenie powództwa powinien być złożony na piśmie oraz wskazywać sposób zabezpieczenia. Podlega on opłacie sądowej, chyba że jest zgłaszany już w pozwie o rozwód. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie powództwa

Rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie powództwa powinno nastąpić niezwłocznie. Zgodnie z art. 737 kpc wniosek powinien być rozpoznany nie później niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jeśli natomiast dla jego rozpoznania konieczne jest przeprowadzenie rozprawy, należy ją wyznaczyć tak, aby mogła się ona odbyć w terminie miesięcznym od dnia wpływu wniosku. Są to jednak założenia teoretyczne i terminy instrukcyjne (niewiążące). W praktyce często zdarza się, że na rozpoznanie wniosku można czekać kilka tygodni, a nawet miesięcy.

Jeśli mamy naglącą sytuację i potrzeba udzielenia zabezpieczenia jest pilna, możemy złożyć pismo z prośbą o przyspieszenie rozpoznania wniosku. Przyspieszenie takie na pewno będzie zasadne przy zabezpieczeniu miejsca pobytu dziecka oraz świadczeń alimentacyjnych.

 

Zmiana lub uchylenie postanowienia o zabezpieczeniu

Obowiązany może w każdym czasie żądać uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna zabezpieczenia. W przypadku takich wniosków, rozstrzygnięcie sądu w przedmiocie uchylenia lub ograniczenia zabezpieczenia może zapaść tylko po przeprowadzeniu rozprawy.

 

Zaleta zabezpieczenia powództwa

Udzielenie zabezpieczenia ma na celu tymczasowe uregulowanie sytuacji prawnej. Rozstrzygnięcie końcowe może być zatem odmienne. Jednak w praktyce, sposób realizowania zabezpieczenia ma wpływ na orzeczenie końcowe. Jeśli np. rodzic domaga się szerokich kontaktów z dzieckiem, a nie realizuje znacznie węższych kontaktów orzeczonych w zabezpieczeniu, to właściwie nie ma szans na ich rozszerzenie w wyroku końcowym.

 

Postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia podlegają zaskarżeniu. Podobnie jak postanowienia zmieniające wcześniej udzielone zabezpieczenie.

 

Post Author: MS