7 kroków do rozwodu

7 kroków do rozwodu – Decyzja o rozwodzie

Rozwód to jedno z najbardziej traumatycznych przeżyć w życiu człowieka. Podjęcie takiej decyzji jest zwykle bardzo trudne. Wątpliwości co do słuszności decyzji często pojawiają się już w trakcie procesu rozwodowego. Wątpliwości, w szczególności, pojawiają się, gdy małżonkowie mają wspólne dzieci oraz wtedy, gdy jeden z małżonków obawia się swojej samodzielnej przyszłości ze względów finansowych.

Rozwód może być początkiem nowego, lepszego życia. Tym bardziej, jeśli wychodzi się z toksycznej relacji. Z relacji, w której byliśmy nieszczęśliwi, niespełnieni, samotni, zastraszeni. Relacji, w której były nałogi, przemoc, zdrady. Z relacji, do której nie pasowaliśmy, w której zabrakło miłości, wsparcia, zrozumienia. Jednak niezależnie od tego, jaki związek chcemy zakończyć, decyzji o rozwodzie musimy być pewni i bez obawy patrzeć w przyszłość.

7 kroków do rozwodu – Zebranie dowodów do rozwodu

Decydując się na rozwód musimy zastanowić się jakiego rozwodu chcemy. Czy satysfakcjonujący będzie dla nas rozwód za porozumieniem, czy też ważne jest dla nas by sąd orzekł o winie. Warto, przynajmniej teoretycznie, przygotować się do obu wariantów. Nie wykluczone, że nawet jeśli my złożymy pozew bez orzekania o winie, to nasz małżonek zechce, aby sąd winę ustalał. Wówczas, sąd będzie zobowiązany do prowadzenie szczegółowego postępowania dowodowego mającego na celu ustalenie, który z małżonków ponosi winę za rozpad pożycia. Nasze żądanie, aby sąd nie ustalał winy i orzekł rozwód za porozumieniem stron będzie właściwie bez znaczenia.

Niezależnie jednak od przyjętego wariantu rozwodu, decydując się na rozwód musimy zebrać odpowiednie dowody. Potrzebne będą dowody, które potwierdzą fakt zawarcia związku małżeńskiego (akt małżeństwa), posiadania wspólnych małoletnich dzieci (akt urodzenia dzieci), zawarcia umów majątkowych małżeńskich, sytuacji finansowej (zeznania podatkowe, zaświadczenia o zarobkach). Niezbędne będą także dowody, dzięki którym udowodnimy swe żądania (np. wysokość alimentów, sposób i częstotliwość kontaktów z dziećmi, ograniczenie władzy rodzicielskiej, eksmisję, winę małżonka).

Więcej o dowodach:    http://wygrajrozwod.pl/dowody-sprawie-o-rozwod/

7 kroków do rozwodu – Przygotowanie pozwu rozwodowego

Pozew rozwodowy to podstawowy dokument procesu. Od tego, co w nim wskażemy może zależeć nasza wiarygodność i pozycja procesowa. Przygotowując pozew rozwodowy powinniśmy mieć na uwadze, jak na nasze żądania zareaguje współmałżonek. W szczególności, czy w odpowiedzi na nie, nie powoła argumentów i dowodów niweczących nasze twierdzenia. Bądźmy bardzo rozważni, w szczególności, gdy to my znacząco przyczyniliśmy się do rozpadu związku.

Pozew rozwodowy, co do zasady, składamy do sądu okręgowego miejscowo właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków.

Wymiana pism procesowych i zabezpieczenie roszczeń rozwodowych

Po zweryfikowaniu przez sąd naszego pozwu i stwierdzeniu, że nie posiada on żadnych braków formalnych lub też gdy braki te zostaną uzupełnione, sąd doręcza odpis pozwu drugiemu małżonkowi. Współmałżonek ma prawo (nie obowiązek) złożenia odpowiedzi na pozew, w której odniesie się do zarzutów, twierdzeń i żądań pozwu. Współmałżonek ma także prawo złożenia własnych wniosków dowodowych. Pozwany współmałżonek powinien w odpowiedzi na pozew lub później na rozprawie, oświadczyć, czy zgadza się na rozwód, a jeśli tak, czy wnosi o orzeczenie rozwodu za porozumieniem stron czy też z orzekaniem o winie.

W pozwie lub w odpowiedzi na pozew (bądź podczas rozprawy rozwodowej) małżonkowie mogą wnosić o zabezpieczenie ich żądań na czas trwania procesu. Dotyczy to przede wszystkim tych spraw, w których będzie ustalana wina i można przypuszczać, że sprawa nie zakończy się na pierwszej rozprawie. Gdy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci warto wnosić o zabezpieczenie miejsca zamieszkania dzieci, alimenty, kontakty. Po złożeniu takiego wniosku (i uprawdopodobnieniu roszczeń), sąd wydaje postanowienie, w którym tymczasowo, na czas trwania procesu reguluje istotne kwestie rodzinne.

7 kroków do rozwodu – Rozprawa rozwodowa

Rozprawa rozwodowa odbywa się przy drzwiach zamkniętych. Oznacza to, że na sali rozpraw nie powinno być nikogo więcej prócz rozwodzących się małżonków i ich pełnomocników (o ile zostali ustanowieni). Świadkowie obecni są na sali rozpraw tylko podczas składania swoich zeznań. Świadkowie wchodzą na salę pojedynczo, a po złożeniu zeznań, opuszczają salę. Stanowisko procesowe najpierw prezentuje powód, a następnie pozwany. Jeżeli istnieją widoki na pojednanie, albo też gdy jest szansa wypracowania przez strony wspólnych stanowisk, choćby w niektórych kwestiach (np. kontaktów z dziećmi) sąd może, za zgodą stron, skierować małżonków do mediacji.

Więcej o mediacji:     http://wygrajrozwod.pl/mediacja-sprawie-o-rozwod-separacje/

Sprawy o rozwód za porozumieniem stron zwykle kończą się na jednej rozprawie. W sprawach, w których sąd ustala winę i konieczne jest przeprowadzenie bardziej złożonego postępowania dowodowego, rozpraw jest więcej. Niekiedy, sprawy takie trwają wiele miesięcy, a nawet kilka lat.

Wyrok rozwodowy – uregulowanie wszystkich spraw rodzinnych

W wyroku rozwodowym sąd orzeka rozwód związku małżeńskiego oraz czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. W wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga także o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron i o kontaktach rodziców z dziećmi. Sąd orzeka także w jakiej wysokości każdy z małżonków jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci.

Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dziećmi po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. W braku porozumienia, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.

Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego. Dotyczy to sytuacji, gdy podział bądź przyznanie lokalu jednemu z małżonków jest możliwe.

Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego. W praktyce jest to możliwe tylko wtedy, gdy małżonkowie są zgodni co do sposobu podziału i rozstrzyganie tej kwestii nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu o rozwód.

Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Pamiętajmy, że:  sąd może oddalić powództwo o rozwód.

Apelacja od wyroku rozwodowego

Od wyroku rozwodowego przysługuje apelacja. Apelacją można zaskarżyć wyrok w całości lub w części (tzn. wszystkie rozstrzygnięcia lub tylko niektórych z nich). Zaskarżenie wyroku jedynie w części (np. w zakresie alimentów) powoduje, że wyrok uprawomocni się w pozostałym zakresie.

Apelację składa się w terminie dwutygodniowym liczonym od dnia doręczenia stronie skarżącej odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. O doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem należy wystąpić w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia. Jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia (czyli apelację należy złożyć w terminie 21 dni od ogłoszenia wyroku).

 

Pamiętajmy, że:  skarga kasacyjna w sprawach o rozwód, o separację, o alimenty – jest niedopuszczalna.

Post Author: MS

Dodaj komentarz