ALIMENTY W CZASIE KORONAWIRUSA

Alimenty w czasie koronawirusa na dotychczasowych zasadach W czasie pandemii obowiązują wszystkie dotychczasowe orzeczenia i ugody w zakresie alimentów. Ogłoszona pandemia pozostaje bez wpływu na zobowiązania alimentacyjne. Co do zasady, alimenty w czasie koronawirusa pozostają bez zmian. W związku z tym, co robić w sytuacji, gdy sytuacja finansowa zobowiązanego do płacenia alimentów uległa znacznemu pogorszeniu? […]

KONTAKTY Z DZIEĆMI W CZASIE PANDEMII

Pandemia Covid – 19 to trudny czas dla nas wszystkich. Przede wszystkim, obowiązują ograniczenia, do których należy się stosować. Oczywiście, w związku z ogólnymi zaleceniami, wszelkie kontakty między ludzkie powinny zostać ograniczone. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami, rodzice zaczęli się zastanawiać, czy w tej sytuacji powinni wydawać dziecko na kontakty z drugim rodzicem, oraz jak […]

Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie

Niewątpliwie, rozwód rodziców to czas zmian także dla ich dzieci. To czas podejmowania wielu trudnych decyzji dotyczących istotnych spraw rodziny. Rozwodzący się małżonkowie powinni między innymi ustalić, z którym z rodziców zamieszka ich dziecko. W braku takiego porozumienia, o miejscu zamieszkania dziecka rozstrzygać będzie sąd. Co istotne, wpływ na ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, będzie miało […]

Zmiany w opłatach sądowych w sprawach rodzinnych po 21 sierpnia 2019 r.

Nowa wysokość opłat w sprawach rodzinnych Z dniem 21 sierpnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zmiany w opłatach sądowych w sprawach rodzinnych po 21 sierpnia 2019 r. obejmują zarówno opłaty sądowe, jak i wydatki. Sprawy sądowe są droższe. Po staremu Przede wszystkim, opłata od pozwu o rozwód […]

Jak szybko dostać alimenty na dziecko?

Obowiązek alimentacyjny Alimenty to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Zgodnie z prawem, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem swojego dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Prawo nie przewiduje tu żadnej […]

Ograniczenie władzy rodzicielskiej w praktyce

Zakres władzy rodzicielskiej Władza rodzicielska obejmuje szereg praw i obowiązków przysługujących rodzicom wobec ich dzieci. Przede wszystkim należą do nich: opieka na dziećmi, nadzór nad ich prawidłowym rozwojem duchowym i fizycznym, reprezentowanie i zarządzanie majątkiem dziecka. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom od momentu urodzenia dziecka aż do jego pełnoletniości. W związku z tym, jeżeli władza […]

Paragony dowodem w sprawie o rozwód lub o alimenty?

Czy paragon może być dowodem w sprawie o rozwód lub o alimenty? Jak wykazać wydatki? Podstawowe pytanie, które pojawia się w sprawach o rozwód lub o alimenty, to: w jaki sposób mam wykazać wydatki? Jak udowodnić? Czy mam zbierać paragony? W sądzie każde żądanie należy uzasadnić i udowodnić. Dotyczy to także kwoty alimentów. W celu […]

Plan wychowawczy – co to takiego?

W sprawie rozwodowej często sąd zobowiązuje stronę powodową do złożenia planu wychowawczego. Co to takiego? Jak go napisać? Co w sytuacji, gdy z małżonkiem nie można dojść do porozumienia? Plan wychowawczy, inaczej porozumienie wychowawcze, czasami nazywane także porozumieniem rodzicielskim. To spisane i podpisane przez oboje małżonków porozumienie dotyczące kontaktów oraz sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad […]

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest najsurowszym środkiem ingerencji w jej sprawowanie. Rozstrzygnięcie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej może zapaść w wyroku rozwodowym. Pozbawienie władzy rodzicielskiej. Czym jest władza rodzicielska? Jak pisałam już wcześniej, władza rodzicielska jest to ogół praw i obowiązków rodziców względem dziecka. Należy do nich przede wszystkim obowiązek wychowywania […]

Pozew o rozwód z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa

Pozew o rozwód z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa Kiedy już podejmiemy ostateczną decyzje o rozwodzie, należy sobie uświadomić, że podstawą sukcesu jest dobrze przygotowany pozew rozwodowy. Jest to ważne także wtedy, gdy decydujemy się na rozwód za porozumieniem stron. Dlaczego? Dlatego, że nasz współmałżonek po jego otrzymaniu może zażądać ustalenia winy. Wypadamy więc mało wiarygodnie, […]

Opieka naprzemienna nad dzieckiem

Opieka naprzemienna to system sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi po rozstaniu rodziców. Polega ona na tym, że dziecko po rozstaniu rodziców, spowodowanym przez rozwód lub rozpad związku, przebywa pod opieką raz jednego, raz drugiego rodzica. Czas przebywania dziecka u każdego z rodziców jest zwykle zbliżony, np. tydzień, dwa tygodnie. Czas ten jest zwykle uzależniony od […]

7 najważniejszych informacji o badaniu OZSS

Co to jest OZSS? OZSS to Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych, którego zadaniem jest sporządzenie, na zlecenie sądu, opinii w sprawach rodzinnych, opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich. OZSS wydają opinię po uprzednim przeprowadzeniu badań i testów. Aby nie być zaskoczonym wnioskami opinii OZSS do badań takich powinno się właściwie przygotować. Opinia OZSS jest bowiem bardzo ważnym, […]

Władza rodzicielska nad dzieckiem

Władza rodzicielska nad dzieckiem   Co to jest władza rodzicielska? Władza rodzicielska to uprawnienia i obowiązki rodziców względem dziecka. Należą do nich w szczególności obowiązek wychowania dziecka, reprezentowania go oraz sprawowania opieki nad nim oraz jego majątkiem. Rodzic posiadający pełną władzę rodzicielską podejmuje wszelkie decyzje dotyczące losów dziecka. Co do zasady, władza rodzicielska przysługuje obojgu […]

Alimenty za okres wsteczny

Alimenty za okres wsteczny – czy to możliwe? W mojej praktyce zawodowej, Klienci często zadają mi pytanie, czy mogą żądać alimentów za okres wsteczny? Czy to w ogóle jest możliwe? Otrzymanie alimentów za okres wsteczny jest możliwe ale pod pewnymi warunkami. Alimenty bowiem to świadczenie, które ma zaspokoić przede wszystkim bieżące potrzeby osoby uprawnionej (dziecka). […]

Zniesienie separacji

Separacja jako czas na pojednanie małżonków Separacja to czas dany małżonkom, podczas którego każdy z nich może spokojnie zastanowić się nad swoim życiem i małżeństwem. Czas separacji nie jest ustalany. To jak długo będzie trwała separacja sądowa w każdym przypadku zależy wyłącznie od małżonków. Prawo daje małżonkom możliwość zniesienia separacji. Kiedy pomiędzy małżonkami dochodzi do […]

Kiedy można domagać się podwyższenia alimentów na dziecko?

Kiedy można domagać się podwyższenia alimentów na dziecko? Wysokość przyznanych alimentów może ulec zmianie Wysokość przyznanych alimentów na rzecz dziecka może ulec zmianie. Potrzeby dziecka wzrastają bowiem wraz z wiekiem dziecka. Może okazać się, że wysokość przyznanych wcześniej alimentów stanie się niewystarczająca na pokrycie aktualnych kosztów utrzymania, wychowania, wykształcenia i rozwoju. Pojawiają się nowe wydatki […]

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem, jakie masz prawa.

Jakie prawa ma rodzic, gdy drugi utrudnia mu kontakty z dzieckiem? Skonfliktowani, rozwodzący się małżonkowie często wykorzystują swe dzieci do wzajemnej walki, zemsty, uszczypliwości. Najczęściej, chcąc zrobić sobie na złość utrudniają bądź uniemożliwiają małżonkowi kontakty z dzieckiem. Niekiedy utrudnianie kontaktów, postrzegane przez pryzmat dobra dziecka (np. gdy jeden z małżonków jest agresywny, nadużywa alkoholu lub […]

Porozumienie wychowawcze – kontakty z dziećmi po rozwodzie.

Porozumienie wychowawcze jako forma ustalenia sposobu kontaktów z dziećmi po rozwodzie. Rozwód to nie tylko trudne i stresujące przeżycie dla małżonków, lecz także dla ich dzieci. W tych trudnych okolicznościach, bardzo ważne jest by rodzice potrafili wypracować porozumienie w zakresie tego, jak będą wyglądały kontakty, władza rodzicielska i opieka nad dziećmi po rozwodzie. Nie zawsze […]