Koszty mediacji w sprawach rodzinnych

Koszty mediacji w sprawach rodzinnych Mediacja w sprawach rodzinnych W każdej sprawie rodzinnej Strony mogą skorzystać z mediacji. Kiedy sprawa jest już w sądzie, Strony mogą same wnioskować o to, by sąd skierował ich spór do mediacji lub też sąd z własnej inicjatywy, jeśli uzna to za zasadne, może skierować sprawę do mediacji. W obu […]

Opieka naprzemienna nad dzieckiem

Opieka naprzemienna to system sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi po rozstaniu rodziców. Polega ona na tym, że dziecko po rozstaniu rodziców, spowodowanym przez rozwód lub rozpad związku, przebywa pod opieką raz jednego, raz drugiego rodzica. Czas przebywania dziecka u każdego z rodziców jest zwykle zbliżony, np. tydzień, dwa tygodnie. Czas ten jest zwykle uzależniony od […]