Pozew o rozwód

Jak napisać pozew o rozwód?

W okresie pandemii, kiedy możliwość uzyskania profesjonalnej porady prawnej jest utrudniona, poniżej prezentuję informację, jak prawidłowo napisać i złożyć pozew o rozwód.

1. Pozew o rozwód adresujemy i wnosimy do sądu okręgowego.

Co do zasady sądem rozwodowym jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeśli w ten sposób nie można ustalić właściwego sądu, wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli i tej podstawy nie ma – właściwy jest sąd miejsca zamieszkania powoda. Nie ma potrzeby ustalania numeru wydziału.

2. Określenie Stron.

W pozwie wskazujemy dane osobowe i adresowe powoda oraz pozwanego czyli imię, nazwisko, adres zamieszkania. Powód wpisuje także swój PESEL. Oczywiście, powodem jest osoba składająca pozew, inicjująca postępowanie. Pozwanym jest współmałżonek. Kodeks zna tylko terminy powód i pozwany. Jednak posługiwanie się terminem powódka i pozwana nie jest błędem.

3. Określamy żądania pozwu.

a) W pozwie o rozwód należy wskazać, czy żądamy rozwodu z orzeczeniem o winie, czy też bez orzekania o winie (potocznie „za porozumieniem stron”). Co do zasady, sąd jest zobowiązany do ustalenia, która ze Stron ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego, chyba że małżonkowie (oboje) zwolnią sąd z tego obowiązku.

b) Przede wszystkim, jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, w pozwie o rozwód należy sprecyzować żądania w zakresie miejsca zamieszkania dzieci, władzy rodzicielskiej, alimentów i kontaktów. Oznacza to, że wskazujemy, gdzie chcemy by dzieci mieszkały po rozwodzie (z ojcem, czy z matką). Określamy, czy władza rodzicielska ma przysługiwać obojgu rodzicom czy też tylko jednemu z nich, z ograniczeniem lub pozbawieniem władzy drugiego małżonka. Oczywiście, żądania te musimy uzasadnić. Wskazujemy też kwotę alimentów i ją uzasadniamy. W zakresie kontaktów z dziećmi wskazujemy, jak chcemy by kontakty te wyglądały po rozwodzie. Możemy zaproponować określone kontakty, żądać by ustalił je sąd lub też złożyć porozumienie wychowawcze w tym zakresie. Jeżeli małżonkowie są zgodni co do kontaktów i nie ma ku temu przeciwwskazań, możemy zaproponować opiekę naprzemienną. Pamiętajmy, że każde żądanie musimy uzasadnić i udowodnić jego zasadność.

Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne, pełnoletnie dzieci, pozew o rozwód nie może obejmować żadnych żądań, które ich dotyczą. Nawet wówczas, gdy dzieci te są jeszcze na utrzymaniu rodziców lub z nimi mieszkają.

4. Świadkowie w sprawie o rozwód.

Jeżeli małżonkowie mają wspólne, małoletnie dzieci, to w pozwie o rozwód konieczne jest wskazania jednego świadka. Chodzi o świadka, który zna sytuację dzieci i może zeznać przed sądem o ich sytuacji opiekuńczo wychowawczej. W przeciwnym razie, sąd może wyznaczyć kuratora dla przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, lub nawet powołać biegłego. Sąd może także przeprowadzić dowód z badania OZSS.

W pozwie o rozwód wskazujemy także świadków, którzy mogą przed sądem potwierdzić, że doszło do rozpadu pożycia małżeńskiego oraz z czyjej winy. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy żądamy rozwodu z orzekaniem o winie. W rozwodzie za porozumieniem stron nie ma potrzeby powoływania świadków.

5. Uzasadnienie pozwu o rozwód.

Pozew musi zawierać uzasadnienie. W uzasadnieniu opisujemy przyczyny rozpadu małżeństwa. Uzasadniamy także każde nasze żądanie.

6. Dowody z dokumentów załącznikami do pozwu.

Do pozwu o rozwód należy dołączyć dowody. Najważniejsze dowody z dokumentów to akt małżeństwa i akt urodzenia dzieci (wspólnych, małoletnich). Konieczne jest także zaświadczenie o zarobkach lub zeznanie podatkowe. Składamy także inne dowody na poparcie naszych twierdzeń i żądań (np. potwierdzające żądaną wysokość alimentów). Jeżeli żądamy ustalania winy, do pozwu powinny być dołączone na to dowody (np. zdjęcia, zaświadczenia, raporty detektywistyczne, obdukcje itp.). Dokumenty składamy w oryginale.

Więcej informacji o dowodach znajdziesz tu: http://wygrajrozwod.pl/dowody-sprawie-o-rozwod/

7. Wniosek o zabezpieczenie

W pozwie o rozwód możemy zgłosić wniosek o zabezpieczenie. Chodzi tu o uregulowanie sytuacji rodzinnej w trakcie trwania procesu o rozwód. Możemy żądać zabezpieczenia przede wszystkim: kwoty alimentów, kontaktów, miejsca zamieszkania. Takie zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia naszych żądać. Jednak udzielone zabezpieczenie ureguluje sytuację na czas trwania postępowania. Wniosek o zabezpieczenie jest zasadny w szczególności, gdy żądamy ustalania winy, jak również wtedy, gdy pomiędzy małżonkami jest sporo kwestii spornych i można przewidywać długi proces o rozwód.

8. Pozew o rozwód podpisujemy i składamy do sądu w dwóch egzemplarzach.

Jeden egzemplarz pozwu wraz ze wszystkimi załącznikami w oryginale zostanie wpięty do akt sądowych, drugi egzemplarz pozwu wraz z załącznikami (kopiami) otrzyma pozwany. Trzeci komplet przygotujmy dla siebie.

Pozew (dwa komplety) można wysłać do sądu listem poleconym. Nie ma potrzeby osobistej wizyty w sądzie.

9. Pozew o rozwód należy opłacić.

Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Dowód wniesienia opłaty załączamy do pozwu (potwierdzenie przelewu, pocztowy dowód wpłaty na konto). Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy sądu okręgowego, do którego wnosimy pozew.

Przeczytaj także: Zmiany w opłatach sądowych po 21 sierpnia 2019 r.

Pozew nieopłacony zostanie zwrócony. Można starać się o zwolnienie od kosztów sądowych (w całości lub w części). Jednak w sprawach o rozwód sądy bardzo sporadycznie zwalniają stronę z opłaty. Zwykle argumentują to tym, że strona mogła uprzednio uzbierać sobie wymaganą kwotę. Należy też mieć na względzie, że wnioskowanie o zwolnienie od kosztów, wydłuża cały proces o rozwód.

UWAGA!!!

Co z majątkiem?

W sprawie o rozwód majątek wspólny możemy podzielić tylko wyjątkowo. Możliwe to będzie wtedy, gdy małżonkowie będą zgodni co do tego, jak podział ma wyglądać. Wówczas, za takie żądanie przy pozwie o rozwód należy ponieść dodatkową opłatę 300 zł. W przypadku sporu co do podziału, sąd wniosek o podział majątku pominie.

Wspólny majątek możemy dzielić po rozwodzie w sądzie rejonowym.

Alimenty i mieszkanie

W pozwie o rozwód możemy także zażądać:

  • alimentów od współmałżonka na siebie
  • rozstrzygnięcia o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków
  • eksmisji współmałżonka.

Pamiętaj, by pozew o rozwód podpisać.

Post Author: MS