KONTAKTY Z DZIEĆMI W CZASIE PANDEMII

Pandemia Covid – 19 to trudny czas dla nas wszystkich. Przede wszystkim, obowiązują ograniczenia, do których należy się stosować. Oczywiście, w związku z ogólnymi zaleceniami, wszelkie kontakty między ludzkie powinny zostać ograniczone.

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami, rodzice zaczęli się zastanawiać, czy w tej sytuacji powinni wydawać dziecko na kontakty z drugim rodzicem, oraz jak powinny wyglądać kontakty z dziećmi w czasie pandemii? Część rodziców w ogóle odmawiała kontaktów. Dlatego, pozostaje pytanie, czy w świetle prawa robili to zasadnie? Jak również, czy w okresie pandemii obowiązują porozumienia rodzicielskie, ugody, orzeczenia sądowe?

Czy w okresie pandemii obowiązują porozumienia rodzicielskie, ugody, orzeczenia sądowe?

Przede wszystkim należy podkreślić, że w okresie pandemii obowiązują wszystkie porozumienia i orzeczenia sądowe. Dlatego, pandemia oraz wprowadzone w związku z nią obostrzenia i ograniczenia nie mogą być głównym i jedynym argumentem by zaprzestać realizacji kontaktów rodzica z dzieckiem.

Kontakty w czasie pandemii

Oczywiście, pamiętajmy, że w czasie pandemii pozostają w mocy wszystkie orzeczenia sądowe oraz podpisane przez rodziców porozumienia wychowawcze (plany rodzicielskie/porozumienia, ugody) ustalające kontakty rodzica z dzieckiem. W rezultacie, wszystkie ustalenia i rozstrzygnięcia obowiązują w niezmienionym zakresie.

W związku z tym, rodzic nie może utrudniać drugiemu kontaktu z dzieckiem tylko przez sam fakt pandemii.

Zakaz wykonywania kontaktów z dzieckiem w czasie pandemii

Przede wszystkim, zakaz wykonywania bezpośrednich kontaktów z dzieckiem w czasie pandemii dotyczy tylko sytuacji pozostawania dziecka, rodzica lub któregoś z domowników w kwarantannie. Z oczywistych względów dotyczy to także sytuacji, gdy osoba taka jest chora lub hospitalizowana.

Kwarantanna pozostaje jednak bez znaczenia dla kontaktów realizowanych za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Z pewnością, pandemia nie ma wpływu na kontakty telefoniczne, kontakty mailowe, kontakty realizowane za pomocą Skype, Messangera, WhatsApp, lub w inny, podobny sposób.

Covid – 19 bez znaczenia dla kontaktów realizowanych za pomocą środków porozumiewania się na odległość

Współpraca rodziców podczas pandemii

W związku z tym, realizując kontakty z dziećmi w czasie pandemii, rodzice powinni kierować się zdrowym rozsądkiem. Jeśli rodzic lub dziecko nie czuje się dobrze lub istnieją jakiekolwiek podejrzenia o zarażenie się wirusem lub kontakt z osobą zarażoną, wówczas kontakt rodzica z dzieckiem należy przełożyć na inny czas.

Niewątpliwie, realizując kontakty z dziećmi w czasie pandemii, rodzice powinni ze sobą współpracować i razem wypracować swego rodzaju nadzwyczajny tryb realizowania kontaktów, np. na drodze porozumienia bezpośrednie kontakty mogą być zastąpione kontaktami realizowanymi za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Utrudnianie kontaktów w czasie pandemii

Co więcej, brak współpracy rodziców w realizacji kontaktów lub ich bezpodstawne utrudnianie może narazić rodzica na poważne konsekwencję. Dlatego, że rodzic, któremu kontakt z dzieckiem jest utrudniany może wystąpić do sądu z wnioskiem o zagrożenie ukarania nakazem zapłaty.

Więcej o utrudnianiu kontaktów znajdziesz tu: http://wygrajrozwod.pl/prawa-rodzic-drugi-utrudnia-mu-kontakty-dzieckiem/

Covid-19 nie uzasadnia niewydawanie dziecka na kontakty

W rezultacie, ograniczanie kontaktów z dzieckiem, przez jednego rodzica drugiemu z rodziców, pod pretekstem zagrożenia koronawirusem należy oceniać jako naruszenie prawa. W związku z tym, należy zachować ostrożność i rozsądek ale nie doprowadzać do nieuzasadnionej alienacji dziecka z drugim rodzicem.

OFICJALNY KOMUNIKAT

W dniu 3 kwietnia 2020 r. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawił się następujący komunikat:

„W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami co do realizacji w okresie pandemii COVID-19 osobistych kontaktów z małoletnimi dziećmi przez rodziców żyjących w rozłączeniu, Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że obowiązują wszystkie postanowienia sądów w tym zakresie. W mocy pozostają zarówno postanowienia prawomocne, jak i nieprawomocne, lecz natychmiast wykonalne, wydane w trybie zabezpieczenia.

Brak realizacji tych postanowień może prowadzić do wszczęcia odpowiedniego postępowania, a następnie nakazania zapłaty określonej sumy pieniężnej na podstawie przepisów art. 59815 , art.59816 i art. 59822  Kodeksu postępowania cywilnego.

Odmowa wykonania orzeczenia sądu może wynikać jedynie z zakazów, wynikających z zastosowanej kwarantanny.”

Źródło: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/realizacja-sadowych-postanowien-o-kontaktach-z-dziecmi

Post Author: MS