KONTAKTY Z DZIEĆMI W CZASIE PANDEMII

Pandemia Covid – 19 to trudny czas dla nas wszystkich. Wszystkich obowiązują ograniczenia, do których należy się stosować. Zgodnie z ogólnymi zaleceniami, wszelkie kontakty między ludzkie powinny zostać ograniczone.

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami, rodzice zaczęli się zastanawiać, czy w tej sytuacji powinni wydawać dziecko na kontakty z drugim rodzicem. Część rodziców w ogóle odmawiała kontaktów. Pozostaje pytanie, czy w świetle prawa robili to zasadnie? Czy w okresie pandemii obowiązują porozumienia rodzicielskie, ugody, orzeczenia sądowe?

Czy w okresie pandemii obowiązują porozumienia rodzicielskie, ugody, orzeczenia sądowe?

W okresie pandemii obowiązują wszystkie porozumienia i orzeczenia sądowe. Pandemia oraz wprowadzone w związku z nią obostrzenia i ograniczenia nie mogą być głównym i jedynym argumentem by zaprzestać realizacji kontaktów rodzica z dzieckiem.

Kontakty w czasie pandemii

Pamiętajmy, że w czasie pandemii pozostają w mocy wszystkie orzeczenia sądowe oraz podpisane przez rodziców porozumienia wychowawcze (plany rodzicielskie/porozumienia, ugody) ustalające kontakty rodzica z dzieckiem. Wszystkie ustalenia i rozstrzygnięcia obowiązują w niezmienionym zakresie.

Rodzic nie może utrudniać drugiemu kontaktu z dzieckiem tylko przez sam fakt pandemii.

Zakaz wykonywania kontaktów z dzieckiem w czasie pandemii

Zakaz wykonywania bezpośrednich kontaktów z dzieckiem w czasie pandemii dotyczy tylko sytuacji pozostawania dziecka, rodzica lub któregoś z domowników w kwarantannie. Z oczywistych względów dotyczy to także sytuacji, gdy osoba taka jest hospitalizowana.

Kwarantanna pozostaje jednak bez znaczenia dla kontaktów realizowanych za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Pandemia nie ma wpływu na kontakty telefoniczne, kontakty mailowe, kontakty realizowane za pomocą Skype, Messangera, WhatsApp, lub w inny, podobny sposób.

Covid – 19 bez znaczenia dla kontaktów realizowanych za pomocą środków porozumiewania się na odległość

Współpraca rodziców podczas pandemii

Realizując kontakty rodzice powinni kierować się zdrowym rozsądkiem. Jeśli rodzic lub dziecko nie czuje się dobrze lub istnieją jakiekolwiek podejrzenia o zarażenie się wirusem lub kontakt z osobą zarażoną, wówczas kontakt rodzica z dzieckiem należy przełożyć na inny czas.

Realizując kontakty z dziećmi w czasie pandemii, rodzice powinni ze sobą współpracować i razem wypracować swego rodzaju nadzwyczajny tryb realizowania kontaktów. Np. na drodze porozumienia bezpośrednie kontakty mogą być zastąpione kontaktami realizowanymi za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Utrudnianie kontaktów w czasie pandemii

Brak współpracy rodziców w realizacji kontaktów lub ich bezpodstawne utrudnianie może narazić rodzica na poważne konsekwencję. Rodzic, któremu kontakt z dzieckiem jest utrudniany może wystąpić do sądu z wnioskiem o zagrożenie ukarania nakazem zapłaty.

Więcej o utrudnianiu kontaktów znajdziesz tu: http://wygrajrozwod.pl/prawa-rodzic-drugi-utrudnia-mu-kontakty-dzieckiem/

Covid-19 nie uzasadnia niewydawanie dziecka na kontakty

Ograniczanie kontaktów z dzieckiem, przez jednego rodzica drugiemu z rodziców, pod pretekstem zagrożenia koronawirusem należy oceniać jako naruszenie prawa. W związku z tym, należy zachować ostrożność i rozsądek ale nie doprowadzać do nieuzasadnionej alienacji dziecka z drugim rodzicem.

OFICJALNY KOMUNIKAT

W dniu 3 kwietnia 2020 r. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawił się następujący komunikat:

„W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami co do realizacji w okresie pandemii COVID-19 osobistych kontaktów z małoletnimi dziećmi przez rodziców żyjących w rozłączeniu, Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że obowiązują wszystkie postanowienia sądów w tym zakresie. W mocy pozostają zarówno postanowienia prawomocne, jak i nieprawomocne, lecz natychmiast wykonalne, wydane w trybie zabezpieczenia.

Brak realizacji tych postanowień może prowadzić do wszczęcia odpowiedniego postępowania, a następnie nakazania zapłaty określonej sumy pieniężnej na podstawie przepisów art. 59815 , art.59816 i art. 59822  Kodeksu postępowania cywilnego.

Odmowa wykonania orzeczenia sądu może wynikać jedynie z zakazów, wynikających z zastosowanej kwarantanny.”

Źródło: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/realizacja-sadowych-postanowien-o-kontaktach-z-dziecmi

Post Author: MS