Zmiany w opłatach sądowych w sprawach rodzinnych po 21 sierpnia 2019 r.

Opłaty sądowe

Nowa wysokość opłat w sprawach rodzinnych

Z dniem 21 sierpnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zmiany w opłatach sądowych w sprawach rodzinnych po 21 sierpnia 2019 r. obejmują zarówno opłaty sądowe, jak i wydatki. Sprawy sądowe są droższe.

Po staremu

Przede wszystkim, opłata od pozwu o rozwód lub o separację w dalszym ciągu wynosi 600 zł. Nie zmieniły się także opłaty od wniosku o podział majątku. Nadal opłata ta wynosi 1.000 zł, a w przypadku zgodnego wniosku stron 300 zł.

Jeśli chodzi o brak zmian, to właściwie tyle. Ponieważ pozostały opłaty wzrosły. Wprowadzono także nowe, dotychczas nie istniejące opłaty.

Większe opłaty za zabezpieczenie

Znacznemu zwiększeniu uległy opłaty sądowe od wniosku o zabezpieczenie roszczenia. Dotyczy to wniosku o udzielenie zabezpieczenia, jak również jego zmianę lub uchylenie. Poprzednio obowiązująca opłata w wysokości 40 zł została podwyższona do 100 zł. Podobnie, jak uprzednio, opłata nie jest pobierana jeżeli wniosek o zabezpieczenie zgłoszony został w piśmie rozpoczynającym postępowanie (pozew, wniosek). Jeśli jednak już po złożeniu pozwu/wniosku lub w odpowiedzi na to pismo będziemy chcieli wnioskować o zabezpieczenie roszczenia, musimy wnieść opłatę 100 zł od każdego roszczenia.

Przykład nr 1:

Składamy pozew o rozwód wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia miejsca pobytu dziecka. Opłata wyniesie 600 zł za całość. Wniosek o zabezpieczenie nie podlega dodatkowej opłacie.

Przykład nr 2:

Został nam doręczony pozew o rozwód. W odpowiedzi na pozew wnosimy o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka oraz o zabezpieczenie kosztów utrzymania (alimenty). Opłata za wniosek o zabezpieczenie wyniesie 200 zł, po 100 zł od każdego roszczenia.

Przykład nr 3:

Sprawa o rozwód jest w toku. Dopiero wówczas składamy wniosek o zabezpieczenie lub też wniosek o zmianę już wcześniej udzielonego zabezpieczenia. Za każde wnioskowane roszczenia musimy zapłacić po 100 zł. Im więcej żądań, tym wyższa opłata od wniosku.

Zabezpieczenie przed procesem

Większej niż dotychczas opłacie podlega także wniosek o udzielenie zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania. Opłata od wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego (np. alimenty) złożonego przed wniesieniem pisma wszczynającego postępowanie wynosi ¼ część opłaty należnej od pozwu o to roszczenie (art. 69). Do 21 sierpnia 2019 r. opłata ta wynosiła 100 zł.

Pozostałe sprawy rodzinne

Zmiany w opłatach sądowych w sprawach rodzinnych po 21 sierpnia 2019 r. objęły także opłaty od wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu lub wniosku o zabezpieczenie dowodu (art.23) – wzrosła z 40 zł do 100 zł.

Dotyczy to m.in. spraw z zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów, zarządu majątkiem, spraw o tzw. istotne sprawy rodziny np. o zgodę na wydanie paszportu czy na wyjazd dziecka za granicę.

Nowe opłaty

Wprowadzono także zupełnie nowe, dotychczas nieobowiązujące opłaty. Aktualnie, jesteśmy zobowiązani ponosić opłatę sądową za wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia orzeczenia. Opłata ta wynosi 100 zł (art. 25 b). Dotyczy to zarówno postanowień, jak i wyroków.

Dodatkowe opłaty będziemy ponosić także wówczas, gdy po zatwierdzeniu planu rozprawy (nowa instytucja, która wejdzie w życie 07.11.2019 r.) zgłosimy nowe wnioski dowodowe o przesłuchanie świadka, biegłego lub strony. Od każdej zgłoszonej osoby będziemy musieli wnieść opłatę 100 zł, a w przypadku konieczności zarządzenia przymusowego sprowadzenia świadka pobierana będzie dodatkowo opłata w kwocie 200 zł (art. 34 a).

Znacznie wyższe opłaty kancelaryjne

Wzrost opłat sądowych to nie wszystko. Więcej zapłacimy także za kserokopie czy odpisy z akt sprawy.

Po 07.11.2019 r. za wniosek o wydanie na podstawie akt poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności lub zaświadczenia zapłacimy 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu, nie jak dotychczas 6 złotych za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.

W przypadku wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia zapłacimy 20 złotych za każdy wydany informatyczny nośnik danych.

Natomiast za wydanie kopii (xero) dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy zostanie od nas pobrana opłata 20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii, nie jak dotychczas 1 zł każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu. Oznacza to, że jeśli dokument znajduje się na dwóch stronach, zapłacimy nie jak dotychczas 2 zł lecz 20 zł !

Samodzielnie wykonane fotokopie z akt sprawy nadal nie podlegają opłacie. Jednak nie każdy dokument można sfotografować. Przede wszystkim nie uzyskamy zgody na fotokopię orzeczeń. Tu możemy wystąpić tylko o odpis.

Tak więc, po 07.11.2019 r. sprawy sądowe będą droższe.

Post Author: MS