Pozew o rozwód

Jak prawidłowo napisać i złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód to podstawowe pismo w sprawie rozwodowej. Prawidłowo napisany pozew o rozwód to połowa sukcesu. Zatem, jak prawidłowo napisać i złożyć pozew o rozwód? Czego można zażądać?

pozew o rozwód

1. Pozew o rozwód wnosimy do sądu okręgowego.

Co do zasady, jest to sąd ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeśli w ten sposób nie można ustalić właściwego sądu, wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli i tej podstawy nie ma – właściwy jest sąd miejsca zamieszkania powoda.

2. Do pozwu o rozwód należy dołączyć dowody.

Najważniejsze dowody z dokumentów to akt małżeństwa i akt urodzenia dzieci. Konieczne jest także zaświadczenie o zarobkach lub zeznanie podatkowe. Składamy także dowody winy oraz inne dowody na poparcie naszych twierdzeń i żądań.

Przeczytaj także: Dowody w sprawie o rozwód

3. Pozew o rozwód składamy w dwóch egzemplarzach.

Jeden zostanie wpięty do akt sądowych, drugi otrzyma pozwany. Trzeci komplet przygotujmy dla siebie.

4. Pozew o rozwód należy opłacić.

Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Pozew nieopłacony zostanie zwrócony. Można starać się wnosić o zwolnienie od kosztów. Jednak w sprawach o rozwód sądy bardzo sporadycznie zwalniają stronę z tej opłaty. Zwykle argumentują to tym, że strona mogła uprzednio uzbierać sobie wymaganą kwotę. Należy też mieć na względzie, że wnioskowanie o zwolnienie od kosztów, wydłuża cały proces o rozwód.

Przeczytaj także: Opłaty sądowe w sprawie o rozwód

Za porozumieniem stron czy z orzekaniem o winie?

5. W pozwie o rozwód należy wskazać, czy chcemy rozwodu „za porozumieniem stron” czy z orzekaniem o winie.

Sytuacja dzieci po rozwodzie

6. Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, w pozwie o rozwód należy sprecyzować żądania w zakresie miejsca pobytu dzieci, władzy rodzicielskiej, alimentów i kontaktów.

Oznacza to, że wskazujemy, gdzie chcemy by dzieci mieszkały po rozwodzie (z ojcem, czy z matką). Określamy, czy władza rodzicielska ma przysługiwać obojgu rodzicom czy też tylko jednemu z nich, z ograniczeniem lub pozbawieniem władzy drugiego małżonka. Oczywiście, żądania te musimy uzasadnić. Wskazujemy też kwotę alimentów i ją uzasadniamy. W zakresie kontaktów z dziećmi wskazujemy, jak chcemy by kontakty te wyglądały po rozwodzie. Możemy zaproponować określone kontakty, żądać by ustalił je sąd lub też złożyć porozumienie wychowawcze w tym zakresie.

Jeżeli małżonkowie są zgodni co do kontaktów i nie ma przeciwwskazań, możemy zaproponować opiekę naprzemienną. Pamiętajmy, że każde żądanie musimy uzasadnić i udowodnić jego zasadność.

Świadek
na okoliczność sytuacji opiekuńczo wychowawczej dziecka

7. Jeżeli małżonkowie mają wspólne, małoletnie dzieci, to w pozwie o rozwód konieczne jest wskazania jednego świadka. Chodzi o świadka, który zna sytuację dzieci i może zeznać przed sądem o ich sytuacji opiekuńczo wychowawczej. W przeciwnym razie, sąd może wyznaczyć kuratora dla przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, lub nawet powołać biegłego. Sąd może także przeprowadzić dowód z badania OZSS.

8. W sprawie o rozwód majątek wspólny możemy podzielić tylko wyjątkowo. Możliwe to będzie wtedy, gdy małżonkowie będą zgodni co do tego, jak podział ma wyglądać. W przypadku sporu, sąd wniosek o podział majątku pominie.

Przeczytaj także: Podział majątku wspólnego w procesie rozwodowym

9. W pozwie o rozwód możemy także zażądać alimentów od współmałżonka na siebie. Możemy także żądać rozstrzygnięcia o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkaniaprzez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W określonych sytuacjach, możemy także zażądać eksmisji współmałżonka.

10. W pozwie o rozwód możemy także złożyć wniosek o zabezpieczenie. Chodzi tu o uregulowanie relacji w trakcie trwania procesu o rozwód. Możemy żądać zabezpieczenia przede wszystkim: kwoty alimentów, kontaktów, miejsca zamieszkania. Takie zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia naszych żądać. Jednak udzielone zabezpieczenie ureguluje sytuację na czas trwania postępowania. Wniosek o zabezpieczenie jest zasadny w szczególności, gdy żądamy ustalania winy, jak również wtedy, gdy pomiędzy małżonkami jest sporo kwestii spornych. Mówiąc krótko dotyczy to spraw, w których można przewidywać długi proces o rozwód.

Przeczytaj także: Pozew o rozwód z wnioskiem o zabezpieczenie

Post Author: MS