Opłaty sądowe w sprawach rozwodowych

Opłaty sądowe w sprawach rozwodowych uregulowane są w Ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398, z późn. zm.). Ustawa była już wielokrotnie nowelizowana.

Pamiętaj: Ustawy podlegają nowelizacją.

Wnosząc opłatę sądową zawsze sprawdzaj, czy jest ona zgodna z obowiązującą ustawą.

 

Wysokość opłat sądowych w sprawach rozwodowych

Rodzaj pismaWysokość

opłaty sądowej

 

Podstawa prawna

 

Pozew o rozwód

 

600 zł

 

art. 26 ust. 1 pkt. 1)

 

Pozew o rozwód

z wnioskiem o zabezpieczenie

 

 

600 zł

 

 

 

art. 26 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 68 pkt. 1) oraz art. 69 pkt. 1)

 

 

Pozew o rozwód

z wnioskiem o podział majątku

 

 

600 zł + 1.000 zł

 

 

 

art. 26 ust. 1 pkt. 1)

w zw. art. 38 ust. 1

 

 

Pozew o rozwód

z wnioskiem o podział majątku

zawierający zgodny projekt podziału

 

 

600 zł + 300 zł

 

 

 

 

art. 26 ust. 1 pkt. 1)

w zw. z art. 38 ust. 2

 

 

 

Pozew o rozwód

z wnioskiem o eksmisje małżonka

 

 

600 zł + 200 zł

 

 

 

art. 26 ust. 1 pkt. 1)

w zw. z art. 27 pkt. 11

 

 

Wniosek o zabezpieczenie

zgłoszony w trakcie procesu o rozwód dla roszczeń niemajątkowych

 

 

40 zł

 

 

 

art. 68 pkt. 2)

 

 

 

Wniosek o zabezpieczenie

zgłoszony w trakcie procesu o rozwód dla roszczeń majątkowych (alimenty)

 

 

100 zł

 

 

 

art. 69 pkt. 1)

 

 

 

Wniosek o zmianę lub uchylenie

udzielonego zabezpieczenia niemajątkowego

 

 

40 zł

 

 

 

art. 68 pkt. 2)

 

 

 

Wniosek o zmianę lub uchylenie

udzielonego zabezpieczenie

majątkowego (alimenty)

 

 

100 zł

 

 

 

 

art. 69 pkt. 2)

 

 

 

 

Pamiętaj: W sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa, w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę sądową stosunkową od zasądzonego roszczenie, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę sądową w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie. (art. 26 ust. 2 ustawy o kosztach)

 

Opłata od każdego pisma

Każde pismo wnoszone do sądu wszczynające postępowanie podlega opłacie. Opłacie sądowej podlegają także zażalenia, skargi, apelację. Opłatę należy uiścić w chwili wnoszenie pisma do sądu. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wraz z pismem złożysz wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Wówczas, sąd w pierwszej kolejności rozpozna Twój wniosek o zwolnienie. Jeśli jednak wniosek o zwolnienie od kosztów nie zostanie uwzględniony, opłatę będzie trzeba uiścić niezwłocznie. Brak wniesienia opłaty spowoduje, że sąd pismo odrzuci.

 

Zwrot opłat

Ostatecznie o kosztach sądowych, Sąd rozstrzyga w orzeczeniu kończącym postępowanie. Co ważne, Sąd zwróci Stronie nadpłaconą opłatę sądową, czyli różnicę między opłatą pobraną a opłata należną.

 

Sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę sądową od:

  1. pisma zwróconego wskutek braków formalnych,
  2. pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu pisma innym stronom, a w braku takich stron – przed wysłaniem zawiadomienia o terminie posiedzenia.

 

Sąd z urzędu zwraca stronie trzy czwarte uiszczonej opłaty sądowej od pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji, jeżeli w toku postępowania sądowego zawarto ugodę przed mediatorem po rozpoczęciu rozprawy.

 

Sąd z urzędu zwraca stronie połowę uiszczonej opłaty sądowej od:

  1. pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana,
  2. pozwu o rozwód lub separację w razie orzeczenia rozwodu lub separacji na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie – po uprawomocnieniu się wyroku, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2,
  3. pisma wszczynającego postępowanie w pierwszej instancji, jeżeli postępowanie w pierwszej instancji zakończyło się zawarciem ugody sądowej po rozpoczęciu rozprawy, jak również od pisma wszczynającego postępowanie w drugiej instancji, w której sprawa zakończyła się zawarciem ugody sądowej.

 

Sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę sądową od pozwu o rozwód lub separację albo wniosku o separację w razie cofnięcia pozwu lub wniosku na skutek pojednania się stron w pierwszej instancji. W razie pojednania się stron przed zakończeniem postępowania apelacyjnego, zwraca się połowę uiszczonej opłaty sądowej od apelacji.

 

Zwrot opłat następuje po uprawomocnieniu orzeczenia. Jeżeli Sąd będzie zobowiązany do zwrotu jakiejś kwoty, dla przyspieszenia rozliczenia, złóż do Sądu pismo wskazujące numer rachunku bankowego, na który Sąd ma zwrócić środki lub dane osobowe i adresowe do zwrotu środków w formie przekazu pieniężnego.

Post Author: MS