Podział majątku a długi małżonków

Co obejmuje podział majątku? Podział majątku obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólnoty majątkowej, przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Natomiast przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Podział majątku wspólnego obejmuje składniki majątku z chwili ustania wspólności ustawowej i istniejące w chwili dokonywania podziału (orzekania). W […]

Mediacja rodzinna jako alternatywna metoda rozwiązania sporu

Mediacja rodzinna może być prowadzona we wszystkich rodzajach sporów pomiędzy członkami rodziny, o ile tylko strony chcą w mediacji uczestniczyć. Mediacja jest całkowicie dobrowolna i zgodę na nią muszą wyrazić obie strony. W związku z tym do mediacji nie może zmusić stron nawet sąd. Mediację rodzinną warto stosować m.in. w następujących sprawach: sprawy o rozwód […]