Mediacja rodzinna jako alternatywna metoda rozwiązania sporu

Mediacja rodzinna może być prowadzona we wszystkich rodzajach sporów pomiędzy członkami rodziny, o ile tylko strony chcą w mediacji uczestniczyć. Mediacja jest całkowicie dobrowolna i zgodę na nią muszą wyrazić obie strony. W związku z tym do mediacji nie może zmusić stron nawet sąd.

Mediację rodzinną warto stosować m.in. w następujących sprawach:

 1. sprawy o rozwód i o separację
 2. sposób rozstania, rodzaj pozwu (z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie)
 3. miejsce zamieszkania dzieci
 4. władza rodzicielska
 5. kontakty z dzieckiem rodzica, który nie będzie sprawował bezpośredniej opieki nad nim
 6. zasady sprawowania opieki naprzemiennej
 7. alimenty
 8. sposób korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie
 9. kwestie wspólnych zobowiązań
 10. sprawy o podział majątku
 11. ustalenie sposobu podziału majątku
 12. rozstrzygnięcie, co jest majątkiem wspólnym
 13. dokonanie wzajemnych rozliczeń, spłat, dopłat, rozliczenie nakładów
 14. sprawy związane z opieką nad dziećmi
 15. spory związane z gospodarowaniem współwłasnością
 16. inne sprawy rodzinne, tj. przede wszystkim konflikty małżeńskie, konflikty między rodzicami i dziećmi, konflikty w rodzinach zastępczych i adopcyjnych, sprawy dotyczące opieki nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi.

W jakich sytuacjach mediacja rodzinna nie pomoże?

 1. kiedy w rodzinie ma miejsce długotrwała przemoc,
 2. kiedy jedna z osób lub obydwie są uzależnione od alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających,
 3. kiedy traumatyczne przeżycia lub bardzo silne emocje uniemożliwiają efektywne uczestniczenie w mediacji jednej lub obu stronom konfliktu,
 4. kiedy któraś ze stron cierpi na chorobę psychiczną lub silne zaburzenia emocjonalne, które uniemożliwiają efektywne uczestniczenie w mediacji,
 5. kiedy ktoś chce wykorzystać mediację do zaognienia konfliktu lub posłużenia się nią do osiągnięcia jakiś swoich ukrytych celów (np. do zdobycia informacji),
 6. kiedy różnica sił między stronami konfliktu sprawia, że w praktyce nie jest możliwe osiągnięcie porozumienia korzystnego i satysfakcjonującego obie strony konfliktu,
 7. kiedy dla jednej lub obu stron droga sądowa byłaby bardziej korzystna,
 8. kiedy jedna lub obie strony nie są w stanie pójść na kompromis,
 9. kiedy jedna lub obie strony nie biorą pod uwagę możliwości ugodowego zakończenia spornych kwestii,
 10. kiedy jedna lub obie strony uczestniczą w mediacji wbrew własnej woli.

Zalety mediacji rodzinnej

Przede wszystkim, na ogół mediacja jest lepszym i skuteczniejszym sposobem zakończenia sporu. Jest także rozwiązaniem tańszym niż proces sądowy. Pozwala bowiem na osiągnięcie stosunkowo szybkiego rozwiązania. Szybszego niż proces sądowy. W mediacji każda decyzja podejmowana jest za zgodą obu stron. W związku z tym, strony rozpoczynając mediację niczego nie ryzykują. Każda ze stron w dowolnej chwili może wycofać się z mediacji. W przypadku wypracowania porozumienia, ugoda zawarta przed mediatorem może zostać zatwierdzona przez sąd i zastępuje orzeczenie sądowe.

Realne korzyści mediacji rodzinnej:

 1. poufność prowadzonych rozmów,
 2. prowadzenie rozmów w obecności osoby bezstronnej, która pomaga znaleźć sposób na zakończenie lub złagodzenie konfliktu,
 3. oszczędność czasu w porównaniu do sprawy sądowej, bliskie terminy pomiędzy spotkaniami,
 4. korzyści finansowe (mniejsze koszty niż spór sądowy, możliwość uzyskania zwrotu opłaty sądowej),
 5. wpływ stron na sposób rozwiązania sporu,
 6. obustronnie akceptowalne rozwiązanie konfliktu,
 7. odformalizowana procedura,
 8. możliwość pojednania,
 9. możliwość zakończenia sporu ugodą,
 10. w przypadku braku porozumienia – możliwość oddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu.

Sposób zakończenia mediacji rodzinnej

 1. zawarcie ugody,
 2. zakończenie mediacji bez ugody wobec braku porozumienia,
 3. wypracowanie wspólnych stanowisk, przyjęcie ustaleń co do sposobu dalszego postępowania – np. na potrzeby sprawy sądowej,
 4. pojednanie,
 5. odstąpienie jednej ze stron lub obu od mediacji w trakcie jej trwania bez jakichkolwiek ustaleń.

Mediacja alternatywną metodą zakończenia sporu

Nawet, jeśli mediacja nie zakończy się ugodą, to strony w dalszym ciągu mają prawo oddania swego sporu pod rozstrzygnięcie sądu. Poza tym, warto podkreślić, że mediacja uczy wzajemnego szacunku oraz respektowania praw swoich i drugiej strony. Daje szansę na swobodę wypowiedzi, na bycie wysłuchanym, na przedstawienie swoich racji i potrzeb.

Post Author: MS