7 zalet mediacji jako polubownej formy rozwiązywania sporu.

7 zalet mediacji jako polubownej formy rozwiązywania sporu.

Czym jest mediacja?

Mediacja jest dobrowolną, poufną i polubowną formą rozwiązywania sporów. Polega ona na prowadzeniu przez strony dyskusji w obecności bezstronnego i neutralnego mediatora. Mediacja jest skierowana właściwie dla każdego. Nawet bowiem jeśli w danej sprawie nie jest możliwe zawarcie prawnie skutecznej ugody, to i tak mediacja może pomóc rozwiązać konflikt lub go załagodzić. Mediacja pozwala na złagodzenie emocji i nie eskalowanie konfliktu. Dzięki mediacji, nawet jeśli do ugody nie dojdzie, to późniejsza atmosfera na sali sądowej jest przyjemniejsza, a nastroje łagodniejsze. Mediacja sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane ze sporem. Mediator wspomaga strony w prowadzeniu rozmów i negocjacji tak, by umożliwić im sprawiedliwe i satysfakcjonujące dla obu stron rozwiązanie sporu lub co najmniej jego złagodzenie. Przy efektywnej mediacji, każda ze stron czuje się wygrana.

Jakie korzyści daje mediacja?

Mediacja daje stronom wiele korzyści. Mediacja pozwala stroną zakończyć konflikt w sposób od nich zależny i dający poczucie satysfakcji. To strony decydują o warunkach zakończenia sporu i treści zawieranej ugody. Strony wspólnie, przy pomocy osoby mediatora, wypracowują ugodę. Ugoda wymaga osiągnięcia kompromisu i znalezienia rozwiązania, które odpowiada obu stronom. Ugoda zawarta w mediacji daje większą satysfakcję, aniżeli rozstrzygnięcie sądowe, które jest niezależne od woli stron i stanowi wynik całego postępowania sądowego. Mediacja pozwala także na uniknięcie stresu związanego z występowaniem w sądzie oraz zachowanie pełnej kontroli nad sporem i sposobem jego zakończenia. Czasami mediacja doprowadza do pojednania małżonków.

Dobrowolność mediacji

Mediacja to całkowicie dobrowolna. Nawet jeśli do mediacji skieruje strony sąd, to brak zgody stron na mediację lub też zgoda wyłącznie jednej ze stron spowoduje, że do mediacji nie dojdzie. Dobrowolność dotyczy całego procesu mediacyjnego. Oznacza to, że nawet jeśli strona zgodzi się na mediację, to w dowolnym momencie może od niej odstąpić bez żadnych konsekwencji. Każdy krok mediacji i każda decyzja w mediacji zostaje podjęta za zgodą obu stron. Dobrowolność przejawia się także w tym, że stronie nie może zostać narzucona osoba konkretnego mediatora. Obie strony muszą wyrazić zgodę na mediację i osobę mediatora. Co istotne, nawet jeśli mediacji nie uda się zakończyć ugodą, strony nie mają zamkniętej drogi do sądu.

Poufność mediacji

Cały proces mediacyjny objęty jest poufnością. Poufność mediacji dotyczy zarówno stron mediacji, jak i mediatora oraz inne osoby, które w mediacji uczestniczą. Poufność mediacji stanowi gwarancję, że to, o czym strony rozmawiają podczas mediacji, co sobie wzajemnie ujawniają, a nawet to, na jakie, każda z nich idzie ustępstwa i kompromisy, jest poufne i nie może zostać później ujawnione. Przebiegu mediacji nie można ujawnić nawet sądowi, który skierował strony do mediacji.

Szybkość w rozwiązaniu sporu w mediacji

Mediacja pozwala wypracować stosunkowo szybkie, kompromisowe rozwiązanie sporu. Szybkość w rozwiązywaniu sporu w mediacji, to także oszczędność czasu i pieniędzy. Szybkość w rozwiązywaniu sporu jest wynikiem także faktu, że mediacja wolna jest od skomplikowanych procedur i zasad. Strony, w obecności mediatora, we wzajemnym poszanowaniu swych praw prowadzą dialog i starają się wypracować rozwiązanie. Strony same decydują o kolejnych spotkaniach i długości ich trwania. Mediacja to także miejsce, gdzie każda strona może otwarcie przedstawić swe stanowiska, oczekiwania, a jednocześnie bez obawy uzewnętrznić swe emocji.

Możliwość rozwiązania wielu problemów w mediacji

Mediacja pozwala na rozwiązanie wielu problemów i konfliktów, jakie występują pomiędzy stronami. Tematy i problemy omawiane w mediacji zależą od woli stron. Nawet jeśli strony zostały skierowane do mediacji np. w związku z toczącym się procesem rozwodowym, to w tej mediacji mogą próbować rozwiązać swe problemy istniejące na innym podłożu, np. w związku z podziałem majątku, zniesieniem współwłasności, wydaniem paszportu dla dzieci, itp. Jedna mediacja może pomóc rozwiązać wiele problemów. Mediacja może także pomóc w utrzymaniu lub odnowieniu kontaktów, jak również w ogólnej poprawie relacji stron.

Wpływ na sposób zakończenia sporu w mediacji

W mediacji strony mają bezpośredni wpływ na sposób zakończenia sporu. To one bowiem decydują o każdym kroku i nic w mediacji bez ich zgody nie może się wydarzyć. Neutralny mediator pomaga w wypracowaniu kompromisów, które są akceptowalne dla obu stron. W mediacji strony świadomie i uczciwie wypracowują rozwiązania, które przynoszą korzyści każdej ze stron. Mediacja pozwala także zachować twarz w obliczu konfliktu. Nawet, jeśli mediacja nie zakończy się ugodą, to strony w dalszym ciągu mają prawo oddania swego sporu pod rozstrzygnięcie sądu.

Warto podkreślić, że mediacja uczy wzajemnego szacunku oraz respektowania praw swoich i drugiej strony. Daje szansę na bycie wysłuchanym, na przedstawienie swoich racji i potrzeb. Pozwala także zobaczyć, w jaki sposób druga strona odbiera konflikt. Dzięki mediacji zmniejsza się napięcie pomiędzy stronami, a to w konsekwencji pozwala to na wypracowanie sposobu zakończenia sporu. Nawet jeśli nie następuje to od razu, jest na to duża szansa w przyszłości.

Przeczytaj więcej: http://wygrajrozwod.pl/mediacja-sprawie-o-rozwod-separacje/

Post Author: MS

Dodaj komentarz