Mediacja w sprawie o rozwód i separację

Mediacja w sprawie o rozwód i separację

Mediacja w sprawie o rozwód i separację to skuteczna metoda na złagodzenie istniejących pomiędzy małżonkami konfliktów i rozwiązanie sporu. Mediacja przy rozwodzie i separacji jest polecana każdej parze, która pomimo konfliktu chce uzyskać szybki rozwód lub separację. W sprawach o rozwód i separację, mediacje mogą być przeprowadzone na wniosek małżonków lub ze skierowania małżonków do mediacji przez sąd.

Więcej o zaletach mediacji: http://wygrajrozwod.pl/7-zalet-mediacji-jako-polubownej-formy-rozwiazywania-sporu/

Sąd może skierować strony do mediacji

W każdym stanie sprawy o rozwód lub separację sąd może skierować strony do mediacji w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii. Są to przede wszystkim kwestie dotyczące zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację. Sąd może skierować strony do mediacji także wówczas, gdy w jego ocenie istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa (pojednanie). Sąd może skierować strony do mediacji aż do momentu zamknięcia rozprawy przez sąd drugiej instancji. Skierowanie stron do mediacji możliwe jest także wtedy, gdy postępowanie zostało zawieszone. Pamiętajmy jednak, że mediacja jest całkowicie dobrowolna i musimy wyrazić na nią zgodę. Jeśli choćby jeden z małżonków nie wyraził zgody na mediację, mediacja nie zostanie przeprowadzona.

Kto prowadzi mediację w sprawie o rozwód i separację?

Mediację w sprawie o rozwód i separację prowadzi mediator zawodowy. Na konkretną osobę mediatora strony muszą wyrazić zgodę. Jeżeli małżonkowie nie ustalą wspólnie osoby mediatora, sąd kieruje strony do stałego mediatora wpisanego na listę sądową, który posiada wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych. Mediator, który prowadzi mediację w sprawie o rozwód i separację ma za zadanie skłonić strony do dialogu i doprowadzić do porozumienia, akceptowalnego dla obu stron. Mediator nie udziela porad prawnych (nawet jeśli mediator jest prawnikiem), nie ocenia, nie zmusza do kompromisu. Mediator jest bezstronny, jednak dyskretnie pomaga stroną znaleźć rozwiązanie ich problemów.

Jak długo trwa mediacja w sprawie o rozwód i separację?

Mediacja w sprawie o rozwód i separację trwa tak długo, jak długo potrzebują tego małżonkowie. Sąd kierując strony do mediacji zakreśla im maksymalnie trzymiesięczny termin. Jednak jeśli rozmowy mediacyjne przynoszą efekty, a małżonkowie potrzebują więcej czasu, sąd ten okres im przedłuża. W praktyce jednak, trzy miesiące są czasem wystarczającym do tego, by wypracować porozumienie. Jeśli małżonkowie uznają, że nie są w stanie wypracować ugody, mogą mediacje zakończyć w dowolnym momencie. Jest to możliwe także przed pierwszym spotkaniem z mediatorem. Wówczas, sprawa wraca do sądu i sąd wyznacza termin rozprawy.

Protokół z mediacji w sprawie o rozwód i separację

Z przebiegu mediacji sporządza się protokół, w którym oznacza się miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, a także dane stron i mediatora. W protokole wpisuje się także wynik mediacji. Bądźmy jednak spokojni. W protokole nie wpisuje się żadnych propozycji ugodowych, które padały w trakcie spotkań, nie opisuje się ewentualnych ustępstw, kompromisów. Nie wskazuje się także, jakie postawy i zachowania były prezentowane przez strony. Wszystkie te kwestie są objęte całkowita poufnością i sąd nie uzyska o nich informacji. Całe postępowanie mediacyjne jest niejawne i objęte tajemnicą. Zatem, jeśli mediacja nie zakończy się ugodą, mediator jako wynik mediacji wpisuje wyłącznie, że mediacja nie zakończyła się ugodą. Protokół taki podpisuje wyłącznie mediator. Niejawność mediacji oznacza także, że również same strony nie będą mogły przed sądem powoływać się na te okoliczności, twierdzenia i propozycje, jakie miały miejsce podczas spotkań w mediacji.

Ugoda zawarta w mediacji w sprawie o rozwód i separację

Jeśli małżonkom uda się wypracować porozumienie, spisywana jest treść ugody. Ugodą strony mogą objąć wszystkie sporne dla nich kwestie bądź tylko niektóre z nich. Wówczas, te nie uregulowane w ugodzie zostaną rozstrzygnięte w orzeczeniu sądu. Ugodę podpisują małżonkowie oraz mediator. Po zawarciu ugody mediator niezwłocznie składa ją w sądzie wraz z protokołem z mediacji. Następnie, ugoda taka jest zatwierdzana przez sąd. Jeśli na skutek mediacji w sprawie o rozwód lub separację doszło do pojednania małżonków, mediator niezwłocznie składa w sądzie rozwodowym protokół z oświadczeniem stron o pojednaniu. Wówczas sąd postępowanie o rozwód lub separację umarza i rozstrzyga o kosztach. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków wynikające z ugody mediacyjnej w wyroku orzekającym rozwód lub separacje. Mediacja może jednak nie zakończyć się ugodą lecz wypracowaniem przez małżonków zgodnych stanowisk procesowych, które będą podstawą dla rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

Odmowa zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem

Nie każda ugoda zostanie zatwierdzona przez sąd. Sąd odmawia zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, w całości lub części, gdy jest ona sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała, zawiera sprzeczności lub nie jest możliwa do wykonania. Np. sąd odmówi zawarcia ugody, na mocy której małżonkowie ustalili, że jedno z nich będzie w całości obciążone obowiązkiem alimentacyjnym nad wspólnymi dziećmi stron.

Koszty sądowe i koszty mediacji w sprawie o rozwód i separację

Koszty sądowe i koszty mediacji w sprawie o rozwód i separację rozliczane są w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie. Sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od pozwu o rozwód lub separację albo wniosku o separację w razie cofnięcia pozwu lub wniosku na skutek pojednania się stron w pierwszej instancji. W razie pojednania się stron przed zakończeniem postępowania apelacyjnego, sąd zwraca połowę uiszczonej opłaty od apelacji. Ponadto, sąd zwraca połowę uiszczonej opłaty sądowej od pozwu o rozwód lub separację w razie orzeczenia rozwodu lub separacji na zgodny wniosek stron bez orzekania o winie. Jeżeli w toku postępowania zawarto ugodę przed mediatorem, sąd zwraca stronie trzy czwarte uiszczonej opłaty od pisma wszczynającego postępowanie.

Post Author: MS

Dodaj komentarz