Zniesienie separacji

Separacja jako czas na pojednanie małżonków

Separacja to czas dany małżonkom, podczas którego każdy z nich może spokojnie zastanowić się nad swoim życiem i małżeństwem. Czas separacji nie jest ustalany. To jak długo będzie trwała separacja sądowa w każdym przypadku zależy wyłącznie od małżonków. Prawo daje małżonkom możliwość zniesienia separacji. Kiedy pomiędzy małżonkami dochodzi do pojednania i chcą oni dalej tworzyć szczęśliwy związek, zasadne jest wystąpienie do sądu o zniesienie separacji. W tym celu, małżonkowie muszą wystąpić do sądu z wnioskiem o zniesienie separacji.

Przeczytaj także: http://wygrajrozwod.pl/sadowa-separacja-czym-rozni-sie-rozwodu/

Zniesienie separacji wyłącznie na zgodne żądanie małżonków

O zniesieniu separacji orzeka sąd wyłącznie na zgodne żądanie małżonków. O zniesieniu separacji na zgodny wniosek małżonków orzeka sąd okręgowy, w okręgu którego małżonkowie mają wspólne miejsce zamieszkania, a w braku takiej podstawy – sąd miejsca ich wspólnego pobytu. Przepisy prawa nie regulują kwestii, czy zgodne żądanie małżonków ma być wyrażone w jednym piśmie, czy w dwóch odrębnych. Dopuszcza się oba rozwiązania. Jednak w praktyce zdecydowanie częściej małżonkowie składają jeden wspólny wniosek zawierający ich zgodne oświadczenie i podpisy. Możliwe jest także złożenie wniosku o zniesienie separacji przez jednego z małżonków i przyłączenie się do niego drugiego małżonka na rozprawie.

W sprawie o zniesienie separacji w razie cofnięcia wniosku albo wyrażenie w inny sposób braku zgody na zniesienie separacji przez jednego z małżonków, sąd postępowanie umarza.

Zniesienie separacji po przeprowadzeniu rozprawy

Zniesienie separacji wymaga przeprowadzenia rozprawy. Nawet w przypadku zgodnej woli małżonków sąd nie może orzec o zniesieniu separacji na posiedzeniu niejawnym. Zwykle sąd przeprowadza dowód z przesłuchania stron i ustala, czy jest zgodna wola kontynuowania małżeństwa. Sąd, z dużą ostrożnością i delikatnością, powinien przede wszystkim ustalić, czy małżonkowie w pełni świadomie i bez jakichkolwiek nacisków pragną powrotu do sytuacji prawnej, jaka była przed orzeczeniem separacji. Co do zasady, sąd przy zgodnej woli obojga małżonków związany jest wnioskiem o zniesienie separacji.

Skutki zniesienia separacji

Z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki. Przywracane są wszelkie prawa i obowiązki małżeńskie. Znosząc separację, sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków. Wynika to z faktu, że dla dobra dziecka sąd powinien zbadać, czy należy utrzymać sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, jaki został ustalony w trakcie orzekania o separacji.

Nadto, na skutek zniesienia separacji, z mocy samego prawa powstaje pomiędzy małżonkami ustrój wspólnoty majątkowej, chyba, że małżonkowie zgłoszą wniosek o utrzymanie pomiędzy nimi rozdzielności majątkowej. W praktyce sądowej można zauważyć, że małżonkowie bardzo chętnie korzystają z tego rozwiązania. Jest ono szczególnie godne rozważenie, jeśli np. jednym z powodów separacji były nieporozumienia na tle finansowym, ale także np. jeśli oboje lub jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą.

Postanowienie o zniesieniu separacji ma charakter konstytutywny, co oznacza, że skutki wywołuje na przyszłość od chwili uprawomocnienia orzeczenia.

O czym należy pamiętać przy zniesieniu separacji

Należy pamiętać, że z chwilą wszczęcia postępowania o zniesienie separacji zawiesza się z urzędu postępowanie w sprawie o eksmisję jednego z małżonków pozostających w separacji ze wspólnego mieszkania, jak również postępowanie w sprawie o korzystanie przez małżonków pozostających w separacji ze wspólnego mieszkania. Z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o zniesieniu separacji postępowanie umarza się z urzędu.

Tak jak orzeczenie o separacji, tak i orzeczenie o zniesieniu separacji wpisuje się do aktu małżeństwa.

Opłata sądowa od wniosku o zniesienie separacji

Opłata sądowa od wniosku o zniesienie separacji jest stała i wynosi 100 zł (art. 37 pkt 4 ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. tj. z dnia 21.04.2016 r.). Małżonkowie uiszczają jedną opłatę nawet wówczas, gdy oświadczenia o zniesieniu separacji składane są przez małżonków w dwóch oddzielnych pismach.

***UWAGA! Z uwagi na aktualnie trwające prace na zmianą ustawy, zweryfikuj wysokość opłaty sądowej w chwili składania swojego wniosku o zniesienie separacji.

Zakończenie obowiązywania separacji

Sądowa separacja przestaje obowiązywać także na skutek:

  1. Orzeczenia rozwodu

  2. Unieważnienia małżeństwa

  3. Śmierci jednego z małżonków

Pamiętajmy!!! Możliwość wystąpienia z żądaniem zniesienia separacji nie została ograniczona żadnym terminem. Możesz to zrobić wtedy, gdy będziecie na to oboje gotowi i pewni swych decyzji. I najistotniejsze – niedopuszczalne jest orzeczenie przez sąd o zniesieniu separacji, gdy żąda tego tylko jeden z małżonków.

Post Author: MS

Dodaj komentarz