Umowny podział majątku wspólnego po rozwodzie

Podział majątku wspólnego dotyczy oczywiście wyłącznie tych małżonków, którzy choćby przez chwile posiadali wspólnotę majątkową. Jeśli przez cały czas trwania małżeństwa, małżonkowie mieli rozdzielność majątkową, to wspólność nie powstała i nie ma co dzielić.


Podział majątku po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego

Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego pomiędzy małżonkami ustaje wspólnota majątkowa i możliwe jest dokonanie podziału majątku.

Podziału majątku wspólnego można dokonać w dwojaki sposób:

  • w drodze umowy,
  • na drodze postępowania sądowego.

Umowny podział majątku wspólnego

Umowy podział majątku wspólnego dokonywany jest poprzez zawarcie stosownej umowy. Przepisy prawa w nie regulują tej kwestii. Sposób podziału majątku wspólnego został pozostawiony autonomii małżonków. Strony mogą dokonać umownego podziału ich majątku wspólnego w sposób, jaki im odpowiada. Podział taki nie może jednak uchybiać bezwzględnie obowiązującym przepisom prawa oraz zasadom współżycia społecznego.

Gdy chodzi o podział ruchomości, to umowa o podziale majątku wspólnego może być zawarta w dowolnej formie. Jeżeli natomiast podział majątku dotyczy nieruchomości, konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego. Wymóg formy aktu notarialnego dotyczy również sytuacji, gdy w skład majątku dzielonego wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Umowa o podziale majątku wspólnego

Umowa o podziale majątku wspólnego powinna zawierać wszystkie postanowienia podmiotowo i przedmiotowo istotne dla umowy znoszącej współwłasność. Umowa taka powinna zatem określać sposób podziału, zawierać oświadczenie o przeniesieniu udziałów, jak również postanowienia dotyczące ewentualnych spłat i dopłat oraz terminów ich uiszczenia.

Umowny podział majątku wspólnego może dotyczyć całego majątku, bądź zostać ograniczony jedynie do jego części.

Umowny podział majątku wspólnego to zgodny podział

Należy pamiętać, że umowny podział majątku wspólnego wymaga zgodnych oświadczeń woli byłych małżonków. Dotyczy to zarówno samego zamiaru podziału majątku, jak i jego sposobu. Gdy zgody brak, podział majątku może nastąpić jedynie w trybie sądowym.

Podziału majątku wspólnego niekiedy można dokonać także w postępowaniu rozwodowym. Czytaj więcej http://wygrajrozwod.pl/podzial-majatku-wspolnego-procesie-rozwodowym/

Post Author: MS