Wspólnota majątkowa

Majątek wspólny małżonków – wspólnota majątkowa i podział majątku wspólnego

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspólnota majątkowa. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy małżonkowie jeszcze przed ślubem zawarli umowę majątkową o rozdzielności tzw. intercyzę. Wspólnota majątkowa oznacza, że wszystko to, co małżonkowie nabędą w trakcie jej trwania stanowi ich majątek wspólny. Należy wiedzieć, że pomimo powstanie wspólnoty majątkowej, każdy z małżonków zachowuje swój majątek osobisty (odrębny) czyli wszystko to, co nabył przed powstaniem wspólnoty majątkowej i po jej ustaniu.

Zgodnie z art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Ponadto, każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje sie pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka.

 

Majątek wspólny małżonków – składniki

Do majątku wspólnego wchodzą w szczególności:

 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków (np. czynsz z najmu lokalu należącego do małżonka),
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie ZUS,
 • przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków.

 

Majątek osobisty małżonka

Co do zasady, do majątku wspólnego nie wchodzą:

 • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej,
 • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej,
 • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokojenia osobistych potrzeb jednego z małżonków,
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
 • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznana krzywdę (nie dotyczy to renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia sie jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość),
 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
 • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
 • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
 • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego.

 

Wspólnota majątkowa – co to oznacza?

Wspólnota majątkowa charakteryzuje się tym, że wszystkie składniki majątkowe, które małżonkowie nabędą w czasie jej trwania stanowią ich majątek wspólny. Co do zasady, małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Małżonkowie w trakcie trwania wspólnoty majątkowej nie mogą rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzenia udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku. Ponadto, w trakcie trwania wspólnoty majątkowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Podział majątku wspólnego możliwy jest dopiero z chwilą ustania wspólnoty majątkowej.

 

Wspólnota majątkowa – kiedy ustaje?

Wspólnota majątkowa małżeńska ustaje z chwilą:

 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • orzeczenia rozwodu,
 • orzeczenia separacji,
 • unieważnienia małżeństwa,
 • ogłoszenia upadłości małżonka,
 • ubezwłasnowolnienia małżonka,
 • śmierci małżonka.

 

Podział majątku wspólnego

W jaki sposób dokonać podziału majątku wspólnego?

 • poprzez zgłoszenie wniosku o podział majątku wspólnego w trakcie postępowania rozwodowego – sądowy podział majątku podczas rozwodu,
 • poprzez złożenie do sądu rejonowego wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólnoty majątkowej – sądowy podział majątku,
 • poprzez zawarcie umowy o podział majątku wspólnego (w zwykłej formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego, wówczas, gdy w skład majątku wspólnego podlegającego podziałowi wchodzi nieruchomość) – umowny podział majątku.

 

Jakiego podziału można się domagać?

 • podziału majątku na dwie równe części, w myśl ogólnej zasady, że udziały małżonków są równe,
 • podziału majątku z ustaleniem nierównych udziałów,
 • podziału majątku z rozliczeniem nakładów i wydatków z majątku osobistego na majątek wspólny oraz z majątku wspólnego na majątek osobisty.

 

O czym należy pamiętać przy podziale majątku wspólnego?

 • podział majątku oznacza podział aktywów; nie są dzielone długi i inne zobowiązania obciążające majątek wspólny (np. kredyty, zaległe podatki),
 • podział majątku w postępowaniu rozwodowym jest możliwy tylko wówczas, gdy nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu,
 • roszczenie o podział majątku wspólnego nie ulega przedawnieniu, a więc można z nim wystąpić także wiele lat po ustaniu wspólnoty majątkowej, jak również wiele lat po rozwodzie,
 • wina w rozpadzie małżeństwa nie ma wpływu na podział majątku; zasada równych udziałów w majątku wspólnym obowiązuje bez względu na to, który z małżonków ponosił winę za rozkład pożycia.

 

Czytaj także: http://wygrajrozwod.pl/podzial-majatku-wspolnego-procesie-rozwodowym/

 

Post Author: MS